MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ
Zavod za sestrinstvo “prof. dr. sc. Radivoje Radić”
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

 

IZRAŽAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA
NA ZNANSTVENO-STRUČNIM SKUPOVIMA
I U PUBLIKACIJAMA

10. SVIBNJA 2019. / VIKARIJAT OSIJEK / Osijek, Hrvatska

Objavljivanje istraživanja (Kako objaviti istraživački rad):
strategije za uspjeh

 

prof. dr. sc. Patricia Gonce Morton
Sjedinjene Američke Države

Patricia Gonce Morton profesorica je i dekanica Fakulteta za sestrinstvo Sveučilišta u Utahu. Prethodno je radila na Fakultetu za sestrinstvo Sveučilišta u Mayrlandu gdje je podučavala na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju te bila prodekanica za magistarski studij te suradnica dekana za akademske poslove. Dr. Morton prakticirala je akutnu sestrinsku skrb na Medicinskom centru Sveučilišta Maryland, sve do srpnja 2013. godine. Pedagoginja je i znanstvenica poznata po djelatnosti intenzivne sestrinske skrbi i edukaciji iz područja sestrinstva. Napisala je tri udžbenika, brojna poglavlja u knjigama i više od 50 znanstvenih članaka. Bila je članica uredništva šest časopisa za zdravstvenu skrb i sedam je godina bila urednica časopisa AACN Clinical Issues: Advanced Practice in Acute and Critical Care koji je sponzorirala Američka udruga medicinskih sestara intenzivne njege. Trenutačno je dr. Morton urednica znanstvenog časopisa „Journal of Professional Nursing“ indeksiranog u bazama Current Contens, SCI, SCOPUS, Medline i dr., pod pokroviteljstvom American Association of Colleges of Nursing. Prezentirala je mnoge radove na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim konferencijama. Članica je Odbora povjerenika bolnica i klinika Sveučilišta u Utahu (UUHC) i Izvršnog odbora UUHC Health Care te članica American Academy of Nursing.

Objavljivanje vašeg uratka: odabir odgovarajućeg časopisa (VIDEO KONFERENCIJA)

 

prof. dr. sc. Marilyn H. Oermann

Sjedinjene Američke Države

Marilyn Oermann profesorica je zdravstvene njege na Thelma M. Ingles i direktorica za evaluaciju i edukacijska istraživanja na Studiju sestrinstva Sveučilišta Duke. Glavna je urednica dvaju znanstvenih časopisa “Nurse Educator” i “Journal of Nursing Care Quality” indeksiranih u bazama Current Contens, SCI, SCOPUS, Medline i dr.  Dr. Oermann autorica je i koautorica 21 knjige, više od 165 članaka u recenziranim časopisima te urednica drugih vrste publikacija. Njezine su najnovije knjige: ”Procjena i testiranje u obrazovanju medicinskih sestara”, “Pisanje za objavljivanje u sestrinstvu”, “Kliničke strategije podučavanja u zdravstvenoj njezi”, “Podučavanje u sestrinstvu i uloga edukatora: cjelovit vodič za najbolju praksu u podučavanju, vrjednovanju i razvoju kurikuluma” te “Sustavni pristup procjeni i evaluaciji obrazovnih programa u sestrinstvu”. Uredila je šest svezaka “Godišnjeg pregleda obrazovanja u sestrinstvu”. Članica je Američke akademije medicinskih sestara i Nacionalne lige za zdravstvenu njegu (NLN) Akademije za obrazovanje medicinskih sestara. Dobila je nagradu NLN za izvrsnost u istraživanju obrazovanja u sestrinstvu,  međunarodnu nagradu Sigma Theta Tau International Elizabeth Russell Belford za izvrsnost u obrazovanju, nagradu za izvrsnost u podučavanju Američke udruge studija za stipendiranje medicinskih sestara te Margaret Comerford Freda - nagradu za uredništvo od Međunarodne akademije medicinskih sestara urednika.

Od ideje do uspješnog predavanja na znanstveno-stručnom skupu

 

 dr. sc. Nada Prlić, prof., viša znanstvena suradnica

Republika Hrvatska

Nada Prlić viša je znanstvena suradnica iz polja Biomedicina i zdravstvo, područja Kliničke medicinske znanosti, grana Sestrinstvo.Svojim je dugogodišnjim odgojno-obrazovnim radom značajno doprinijela razvoju obrazovanja medicinskih sestara i sestrinstva u RH. Bila je mentorica više od 100 završnih i diplomskih radova i jednog doktorskog rada. Mentorica je šest doktorskih kandidata na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo. Autorica je šest udžbenika i dvaju priručnika iz područja zdravstvene njege. Objavila je više od 60 znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja. Urednica je triju zbornika studentskih radova iz teorija zdravstvene njege. Bila je recenzentica udžbenika i studijskog programa. Sudjelovala kao istraživač na znanstvenoistraživačkom projektu „Mjerenje ishoda i kvalitete života nakon moždanog udara” te je bila voditeljica stručnogIPA projekta SENIORS CARE: Start Education Now to Increase Overall Responsibility for Seniors CareModernisation of school curricula in VET schools in line with the changing needs of the labour market / economy IPA BGUE 04 06 – Human Resources Development. Bila je od 1978. članica radnih skupina za izradu nastavnih programa medicinskih škola, Programskog savjeta za zdravstvo, Vijeća za kurikulum; vanjska suradnica Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Sudjelovala u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova. Bila je članica uredničkog odbora časopisa. Za svoj je rad dobila Nagradu za životno djelo. Članica je HUMS-a. Osnovno joj je znanstveno i stručno područje interesa kvaliteta života bolesnika, kliničko mentorstvo i obrazovanje medicinskih sestara.

Komunikacija s urednikom časopisa i proces recenzije rada

 

prof. dr. sc. Dragana Milutinović

Republika Srbija

Dragana Milutinović profesorica je i voditeljica je Odjela sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu. Rođena je u Novom Sadu. Završetkom Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu 1990., nastavila je studij i diplomirala na Fakultetu za specijalno obrazovanje i rehabilitaciju na Odjelu za govornu jezičnu patologiju. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu završila je diplomski studij 2006. godine obranom diplomskog rada „Stres vezan za rad u sestrinstvu“, a iste je godine upisala doktorski studij. U ožujku 2009. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom  „Procjena kvalitete njege kirurških bolesnika.“ Njezin radni vijek započeo je prije više od dvadeset i sedam godina u operacijskoj jedinici, kirurškoj klinici, kliničkom centru, a radila je i kao stručna sestrinska predavačica u Sekundarnoj medicinskoj školi „7. travnja“ u Novom Sadu. Od 2003. godine radi na Medicinskom fakultetu i stječe akademski naziv izvanrednog profesora sestrinstva. Odgovorna je za nekoliko kolegija na preddiplomskom, diplomskom te doktorskom studiju, ujedno je i predavačica na tečajevima kontinuiranog obrazovanja. U svojem znanstvenom i stručnom radu objavila je preko stotinu radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima i postupcima na znanstvenim skupovima. Autorica je i koautorica praktikuma i udžbenika studente sestrinstva. Izv. prof. Milutinović članica je uredništva nacionalnog časopisa „Nursing Word.“ Bila je recenzentica nekoliko monografija, referentnih knjiga i znanstvenih radova. Dala je doprinos razvoju mladih znanstvenika mentoriranjem dvaju obranjenih doktorskih disertacija, dvanaest magistarskih radova, petnaestak diplomskih radova i sedmorici studenata koji su uspješno predstavljeni na nacionalnom studentskom kongresu. Sudjelovala je u znanstvenim i obrazovnim projektima, a trenutačno je aktivna u realizaciji ERASMUS + KA2 projekata „Jačanje okvira za iskustveno obrazovanje u zdravstvu u Srbiji“ (ReFEEHS). Članica je Udruge medicinskih sestara i primalja RepublikeSrbije.

Primjena suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u istraživanju iz područja zdravstvene skrbi

 

prof. dr. sc. Boštjan Žvanut

Republika Slovenija

Prof.  dr. sc. Boštjan Žvanut izvanredni je profesor na Sveučilištu Primorska, na Fakultetu zdravstvenih znanosti i gostujući je profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Njegova su područja istraživanja medicinska skrb i zdravstvena informatika, kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja te primjena ICT-a u zdravstvenom obrazovanju. Njegov je rad objavljen u više od 80 bibliografskih jedinica od kojih su 20 izvornih istraživačkih radova i sedam poglavlja u raznim monografijama. Dr. sc. Boštjan Žvanut održao je predavanja naslovljena Sestrinstvo, Prehrambeno savjetovalište - dijetetika i Primijenjena kineziologija. Trenutačno radi kao ICT stručnjak na projektima: „CoNSENSo: Inovacije za bolju zdravstvenu i socijalnu skrb za starije osobe u Alpskom prostoru" i „INOTEZ - Inovativno stjecanje znanja uz korištenje ICT-a“. Član je Odsjeka za sestrinsku informatiku u Slovenskoj udruzi za medicinsku informatiku. Recenzent je u nekoliko časopisa, među ostalim i u „Nurse Education Today“, „Information and Software Technology” i „BMC Medical Education“.

Poster kao oblik pisane i usmene komunikacije: smjernice za oblikovanje i izlaganje

 

doc. dr. sc. Robert Lovrić, 

Republika Hrvatska

Doc. dr. sc. Robert Lovrić završio je poslijediplomski doktorski studij 12. siječnja 2016. godine, na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta "J. J. Strossmayera u Osijeku, s disertacijom "Povezanost kompetencija mentora zdravstvene njege i vrjednovanja kliničke edukacije kroz studij u sustavu obrazovanja prvostupnika sestrinstva". Od 1994. do 2015. godine bio je zaposlen kao glavni tehničar u Pedijatrijskoj jedinici intenzivnog liječenja, Klinike za pedijatriju, Kliničke bolnice Osijek. Od 2015. do 2018. godine radio je kao nastavnik u Medicinskoj školi Osijek. Od 2007. godine sudjeluje u nastavi na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Njegova su područja istraživanja obrazovanje i mentorstvo u sestrinstvu, evaluacija kliničke nastave i pedijatrijska zdravstvena njega. Od travnja 2018. godine je docent i predstojnik Zavoda za sestrinstvo „prof. dr. sc. Radivoje Radić“na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Objavio je više od 50 znanstvenih i stručnih publikacija i kongresnih priopćenja. Član je Međunarodnog savjetodavnog uredničkog odbora znanstvenog časopisa Nurse Education Today, član je uredničkog savjetodavnog odbora časopisa Nursing in the 21st Century, član je uredništva Croatian Nursing Journal i recenzent u nekoliko znanstvenih časopisa: Nurse Education TodayNurse Education in PracticeNursing and Health SciencesAdvances in Medical Education and Practice i drugi. Završio je niz medicinskih programa i tečajeva te aktivno sudjelovao na brojnim domaćim i stranim stručnim i znanstvenim skupovima i projektima. Trenutno je uključen u EU projekt: "Razvoj društveno korisnog učenja uz terapijske aktivnosti pomoću konja". Član je međunarodne znanstvene grupe Udina-C, član radne skupine pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja te član drugih stručnih i znanstvenih organizacija. Mentor je više prediplomskih i diplomskih radova. Osvojio je više počasti i nagrada za doprinos i promociju sestrinstva u Republici Hrvatskoj.

Kako pripremiti i izlagati završni i diplomski rad: smjernice za studente

 

doc. dr. sc. Štefica Mikšić, 

Republika Hrvatska

Dr.sc. Štefica Mikšić docentica je Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Predsjednica je Katedre za sestrinstvo i palijativnu medicinu, voditeljica preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva. Nositeljica je više predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju sestrinstva iz kolegija etike, palijativne skrbi  i zdravstvene njege. Mentorica je više od 70 završnih i diplomskih radova na studiju sestrinstva i fizioterapije. Autorica je nekoliko poglavlja u knjigama o palijativnoj skrbi. U svom radu oslanja se na holistički pristup prema pacijentu s posebnim naglaskom na duhovnost i kompetencije medicinskih sestara u pružanju duhovne skrbi. 

Medicinski jezik u usmenom i pisanom izražavanju zdravstvenih djelatnika

 

doc. dr. sc. Borko Baraban, 

Republika Hrvatska

Doc. dr. sc. Borko Baraban studij je hrvatskoga jezika i književnosti upisao 2002. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a diplomirao je 2007. godine. Od 2007. do 2010. godine bio je zaposlen u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku na radnom mjestu profesora hrvatskoga jezika. Od 1. studenoga 2010. zaposlen je na Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, isprva na radnom mjestu znanstvenoga asistenta, od srpnja 2015. na radnom mjestu poslijedoktoranda, a od srpnja 2017. godine na radnom mjestu docenta. Od lipnja 2018. zaposlen je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Tijekom studiranja dobio je dvije prestižne nagrade i tri stipendije za nadarene studente: Podravkinu nagradu Zaklade prof. Zlate Bartl (2005.), Dekanovu nagradu (2005. – 2006.), Sveučilišnu stipendiju (2003. – 2004.), Županijsku stipendiju (2004. – 2006.) te Top stipendiju za top studente (2006. – 2007.). Središnje mu je stručno zanimanje usmjereno normativnim pitanjima suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika, posebice medicinskom jeziku i terminologiji, hrvatskom jeziku u 19. i 20. stoljeću kao i statusu hrvatskoga jezika u Europskoj uniji. Jezične savjete vezane uz medicinski jezik, kao dio znanstvenoga stila standardnoga jezika, objavljuje u A1 časopisima u zemlji i inozemstvu. Objavio je jednu stručnu suautorsku knjigu, jedno poglavlje u znanstvenoj monografiji, 30-ak stručnih i znanstvenih radova. Pročelnik je Odjela za školstvo Ogranka Matice hrvatske u Osijeku.

POKROVITELJI